2017 : CƠ SỞ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO THỢ MỌI LỨA TUỔI – TRÌNH ĐỘ VÀO LÀM VIỆC
 

" />

KIM KHÍ ĐIỆN MÁY XUÂN BẰNG

KIM KHÍ ĐIỆN MÁY XUÂN BẰNG

KIM KHÍ ĐIỆN MÁY XUÂN BẰNG