Chuyên cung cấp tấm chắn sóng các loại : 

15 cm x 12 cm , 13 cm x 13 cm , 10.7 cm x 6.4 cm , 10.8 cm x 9.9 cm .

" />

KIM KHÍ ĐIỆN MÁY XUÂN BẰNG

KIM KHÍ ĐIỆN MÁY XUÂN BẰNG

KIM KHÍ ĐIỆN MÁY XUÂN BẰNG