Motor bơm quạt hơi nước 2.5 m - 45 W

Motor bơm quạt hơi nước 2.5 m - 45 W

Motor bơm quạt hơi nước 2.5 m - 45 W