Motor bơm quạt hơi nước 2 m - 25 W - 110 V AC

Motor bơm quạt hơi nước 2 m - 25 W - 110 V AC

Motor bơm quạt hơi nước 2 m - 25 W - 110 V AC