Motor bơm quạt hơi nước 1.2 m - 14 W

Motor bơm quạt hơi nước 1.2 m - 14 W

Motor bơm quạt hơi nước 1.2 m - 14 W