Motor bơm quạt hơi nước 1.2 m - 13 W

Motor bơm quạt hơi nước 1.2 m - 13 W

Motor bơm quạt hơi nước 1.2 m - 13 W