Bơm bàn ủi ( bàn là ) hơi nước đứng 25 W

Bơm bàn ủi ( bàn là ) hơi nước đứng 25 W

Bơm bàn ủi ( bàn là ) hơi nước đứng 25 W